صد روز نخست کابینه؛ سیاه یا سفید ؟

این موضوع را زکریا راحل “موسوی” با ضیا دانش استاد دانشگاه در برنامه‌ی (بعد از خبر) امشب در میان خواهد گذاشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *