سفر رئیس جمهور به هرات

این موضوع را علی “عطایی” با سمیع “دره ای” در برنامه‌ی (بعد از خبر) امشب دنبال خواهند کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *