پروانی‌ها به سرک ریختند

در پیوند با کشته شدن یک نفر از سوی افراد مسلح غیر مسئول، مردم پروان  به سرک ها ریختند.

این فرد در پی یک نزاع تجارتی در منطقۀ دو سرکه کشته شده‌است.

مظاهره کننده‌گان جسد مقتول را دیروز به شهر چاریکار آورده سرک کابل پروان را مدت چند ساعت مسدود ساختند.

آنها علیه افراد مسلح غیر مسئول شعار دادند و از حکومت خواهان حل این مشکل شدند.

یکی از تظاهر کننده‌گان به رادیو آزادی چنین گفت:

“ما به خاطر اینجا آمده ایم که نه مسئولین وجود دارند و نه کسی پرسان می‌کند. من تأسف می‌کنم به چنین ولایتی که ما اینجا والی هم داریم. تا زمانیکه ما سرک را مسدود نساخته بودیم این مسئولان امنیتی را که شما می‌بینید تدابیر امنیتی را گرفتند وجود نداشتند.”

مقامات می‌گویند دو فرد مسلح را به ارتباط این قتل بازداشت کرده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *