طالبان از روند رهایی زندانیان شان راضی نیست

با آنکه در جریان روزهای اخیر، روند رهایی زندانیان طالبان از زندان های کشور سریع تر شده است؛ اما طالبان از این روند راضی نیست.

به گزارش خبرگزاری تمدن، در جریان سه روز گذشته نزدیک به ۳۰۰ زندانی طالبان از زندان های کشور رها شده است.

اما سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید که این روند باید سرعت بیشتر داشته باشد.

وی امشب (۱۵ثور) در حساب توئیتر خود نگاشته است که «در سه روز گذشته از زندان های اداره کابل ۳۰۰ تن زندانی های ما رها شدند که ما از آن استقبال می کنیم».

شاهین گفته است که این اقدام کافی نیست و باید روند رهایی تسریع یابد تا زندانی های از مرض کرونا نجات داده شوند و راه برای آغاز مذاکرات بین الافغانی زودتر هموار گردد.

در عین حال، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر تاکید کرد که روند رهایی زندانیان حکومت افغانساتان از سوی آنها نیز ادامه دارد.

بر اساس معلومات دفتر شورای امنیت ملی تا حال، نزدیک به ۸۰۰ زندانی طالبان از زندان های حکومت رها شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *