ارگ – معرفی نامزد وزرای صحت، شهرسازی و اراضی و امور زنان

رئیس جمهورغنی؛ نامزد وزرای صحت عامه، شهرسازی و اراضی، امور زنان و نامزد ریاست عمومی افغانستان بانک را رسماً معرفی کرد. در خبرنامه‌ای که از سوی ارگ منتشر شده آمده، محمود کرزی، بعنوان نامزد وزیر شهرسازی و اراضی، داکتر محمد جواد عثمانی بعنوان نامزد وزیر صحت عامه، حسینه صافی، بعنوان نامزد وزیر امور زنان و اجمل احمدی بعنوان نامزد ریاست عمومی افغانستان بانک معرفی شده‌اند.
همزمان با معرفی این افراد؛ رئیس جمهورغنی با اشاره به اینکه ماه‌های دشواری درپیش رو است تأکید کرد، که از تمام امکانات بخاطر محو و نابودی ویروس کرونا استفاده خواهند شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *