گسترش اعتراضات ضد نژاد پرستی در کشورهای غربی

اعتراضات ضد نژاد پرستی بعد از امریکا در برخی از کشورهای اروپایی نیز آغاز شده. مردم به تبعیض نظام مند اعتراض دارند و خواهان تامین عدالت اجتماعی هستند. این اعتراضات در امریکا همچنان به قوت خود ادامه دارد و این کشور بحرانی ترین شرایط خود در چند دهه اخیر را تجربه می کند. عملکرد رئیس جمهوری این کشور نیز با انتقادهای گسترده مواجه شده. وزیر دفاع پیشین این کشور گفته که دونالد ترامپ تهدیدی برای قانون اساسی این کشور است. رهبر مسیحیان کاتولیک جهان هم نژاد پرستی در امریکا را محکوم کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *