کابل – بازنگری برنامه امنیتی برای تامین امنیت اماکن مقدسه و عالمان دین

افزایش حمله‌های هدفمند علیه علما درچند روز گذشته، سبب نگرانی علمای دینی و مردم شده است. آگاهان امور هم می‌گویند، این چنین ترورها زنگ خطر را برای علمای معتدل افغانستان به صدا در آورده است. وزارت داخله اما از بازنگری در برنامه امنیتی برای تامین امنیت اماکن مقدس و عالمان دین خبر داد. این حمله ها همچنان با واکنش‌های گسترده داخلی و خارجی مواجه شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *