افغانستان، ترکمنستان و آذربایجان روی ایجاد کمیته مشترک تجارتی توافق کردند

رییس جمهورغنی در تماس ویدیویی با روسای جمهوری ترکمنستان و آذربایجان روی ایجاد کمیته مشترک به هدف گسترش همکاری‌های تجارتی به توافق رسیده است.

این پیشنهاد از سوی رییس جمهور آذربایجان در نشست سه جانبه مطرح شده که رییس جمهورغنی نیز با استقبال از پیشنهاد همتای آذربایجانی اش گفته که این کمیته مشترک در راستای اتصال منطقه ای، انکشاف خط آهن، فایبر نوری و ترانسپورت فعالیت خواهد کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *