اعتصاب کاری داکتران شفاخانه استقلال

داکتران شفاخانه استقلال به علت دریافت نکردن معاشاتشان دست به اعتصاب کاری زدند

داکتران شفاخانه استقلال امروز )شنبه ۴ اسد) دست به اعتصاب کاری زدند. داکتران این شفاخانه می گویند آنها در شرایط سخت کرونایی با پذیرفتن خطرات ناشی از آن حاضر به انجام وظیفه در شفاخانه دومی شدند اما با گذشت چهار ماه هنوز حق الخطر آنها پرداخت نشده است. آنان ریاست شفاخانه را به کم کاری در این زمینه متهم می‌کنند. ودود الله نوری رئیس شفاخانه استقلال اما می‌گوید کارهای اداری قرارداد حق الخطر داکتران این شفاخانه، طی مراحل شده و بخش مالی وزارت صحت عامه هم وعده اجرای آن را داده است.

هم زمان بستگان بیماران در شفاخانه استقلال با انتقاد از کم کاری و بی توجهی داکتران به مریضان شان می گویند بهای فساد و کم کاری مسوولین را مردم می پردازند.

در همین حال اداره بازرس افغانستان می گوید در قسمت پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه ها از جمله شفاخانه استقلال و محمد علی جناح مشکلات وجود دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *