زن در دیدگاه حضرت آیت الله العظمی محسنی (ره)

حضرت آیت الله محسنی معتقد بودند زنان مانند مردان می توانند در تمام عرصه های سیاسی و اجتماعی حضور فعال و گسترده داشته باشند

حقوق زنان دردیدگاه معلم افغانستان حضرت آیت الله العظمی محسنی(ره) ازجایگاه ویژه‌یی برخوردار است. اکادمیسین کشوردرمورد تساوی حقوق زنان ومردان و اخذ امتیازهای اجتماعی، سیاسی برای زنان هم‌پای مردان تاکید فراوانی داشتند. آن فقید سعید از معدود فقها وعلمای اسلامی بود که درحوزه حقوق سیاسی و اجتماعی زنان دیدگاه جدید در فقه سیاسی داشت. ایشان برخلاف برخی فقهای متقدم که مخالف حضور سیاسی و اجتماعی زنان بود، معتقد بود که زنان با دارابودن شرایط می توانند در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی حضور گسترده و فعال داشته باشند. بنیان‌گذار حوزه علمیه خدیجه الکبری(س) ویژهء بانوان با مدیریت بانوان وجذب شمارزیادی ازطلاب بانوان درعرصه دینی ازجمله خدمات ارزندهء این عالم فرزانه برای خانم‌های کشوربوده‌است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *