آثار و نتایج قیام امام حسین (ع) در محرم ۶۱ هجری

امام حسین (ع) ۱۴۰۰ سال قبل از این روز با خلق نهضت آموزنده عاشورا و با تاکید بر مبانی اسلامی و آموزه های دینی، ملت خوابیده را بیدار کرد. حالا هر روز که می‌گذرد، فلسفه قیام عاشورا روشن‌تر می‌شود. اکثر جریان‌های عدالت خواهی و مبارزات اسلامی با الگو پذیری از عاشورا و مکتب امام حسین (ع) صورت گرفته است.

عالمان دین می‌گویند در شرایطی که جامعه بسوی بی عدالتی، ظلم، فساد و نا امنی سوق داده شده، بر مسلمانان است که با الگو پذیری از مکتب امام حسین (ع) با این پدیده ها مبارزه کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *