وزارت امور خارجه – برگزاری نشست ویدیویی میان اشرف‌‌غنی و ۲۰ کشور دیگر

وزارت امور خارجه می‌گوید، در جریان این هفته، افغانستان میزبان سه نشست مهم منطقه‌ای و بین…