افزایش خواست‌های جهانی در مورد کاهش خشونت و تامین صلح در افغانستان

به گزارش بخش خبر تمدن؛ در ادامه خواست‌های جهانی برای کاهش خشونت و تامین صلح در…