نگرانی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد از وضعیت بد بیجا شدگان داخلی در افغانستان

همزمان با نرخ بلند بیکاری و فقر در کشور، مغاره نشینیان در ولایت بامیان از شرایط…

تلاش یونیسف بر ایجاد یک میکانیزم درست برای پرداخت معاشات معلمین در افغانستان

یونسیف یا صندوق پولی ملل متحد برای کودکان گفته است که در نظر دارد تا سیستم…

برگزاری نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه به میزبانی هند در آینده نزدیک

برخی رسانه‌های هند گزارش دادند، که هند در آینده نزدیک نشست مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه…