مرکز حل منازعات تجارتی ایجاد گردید

مرکز حل منازعات تجارتی، دیروز از سوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان ایجاد گردید.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن” معاون این اتاق ابراز امید واری کرد، تمام قضایای تجارتی که ماه ها در محاکم معطل بوده است و به آن رسیدگی نمی شد، از طریق این مرکز در زمان کم و با هزینه کمتر مورد رسیدگی قرار گیرد.” خان جان الکوزی افزود که این مرکز، با معیارهای بین المللی در زمینه حل و فصل منازعات تجارتی عمل خواهد کرد.

خان جان الکوزی افزود: “بررسی های نشان می دهد که در جریان منازعاتی که میان تجاران به وجود می آید، ۲۵ در صد مبلغ ادعا شده بخاطر حل و فصل منازعه در دستگاه قضایی، به مصرف می رسد.”

همایون رسا وزیر تجارت و صنایع نیز از این مرکز حمایت قاطع خود را اعلام کرد و افزود که این اقدام، گامی بزرگ در راستای فراهم سازی سهولت های بیشتر برای تاجران و سرمایه گذاران کشور است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *