پروان نیز درون نا امنی‌ها غوطه ور خواهد شد

اتهامات مبنی بر توزیع اسلحه و دامن زدن به ناآرامی های اخیر در ولایت پروان شدت گرفته است.  به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن ” میر رحمان رحمانی عضو مجلس، شاه جهان، فرمانده سابق جهادی و فریدشفق عضو پشین شورای ولایت را متهم به سرقت، آزار و اذیت مهاجرین پنجشیر، حق گیری، غصب زمین های دولتی و مداخه در امور کاری ولسوالی بگرام می کند. وی می گوید، این دو تن ده ها میل سلاح را به مردم توزیع کرده و می خواهند که وضعیت را به نفع خودشان در این ولسوالی متشنج سازند.

 رحمانی افزود، نزدیک به ۷۰۰ میل سلاح نزد این دو تن موجود است که باید به پروسه دی دی آر تحویل می دادند، اما به گفته او، در حال حاضر آنها این سلاح ها را به مردم توزیع می کنند.

اما قومندان شاه جهان و فریدشفیق با رد این اتهامات، میر رحمان رحمانی را به توزیع اسلحه بمردم و دامن زدن به ناآرامی های ولایت پروان متهم می کنند.

توزیع اسلحه توسط هر فردی که باشد، غیرقانونی است اما گفته می شود که دولت در قبال این اتهامات همچنان ساکت ونظاره گر نا آرامی ها ست

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *