وزیر مالیه: امسال، دولت با کسر بودجه رو‌به‌رو نخواهد شد.

نشست مجلس نمایندگان؛
وزیر مالیه به نمایندگان مجلس گفت: تا دو هفته آینده، بودجه مالی سال ۱۳۹۵ به مجلس نماینده گان ارایه خواهد شد.
اکلیل حکیمی: بودجه عادی دولت تا کنون که دو ماه به ختم سال مالی مانده، ۶۰ درصد مصرف شده؛ اما وزارت مالیه ۹۵ درصد تخصیص صادر کرده بود.
وزیر مالیه: جمع آوری عایدات دولت، در ده ماه گذشته، برابر با عایداتی است که در ده سال گذشته جمع آوری شده بود. وزیر مالیه گفت: تا دو ماه دیگر ۱۱۴ میلیارد افغانی عایدات دولت جمع آوری خواهد شد.
وزیر مالیه افزود: امسال، دولت با کسر بودجه رو‌به‌رو نخواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *