مسابقه علمی دانشجویان افغانستانی مقیم ایران

دومین دوره مسابقات پل ماکارانی دانشجویان افغانستانی مقیم ایران در دانشگاه بین المللی قزوین برگزار شد. دانشجویان افغانستانی دانشگاه‌های مشهد در این مسابقات برنده شدند.5[09-58-15]

 

5[10-00-13]

5[10-00-57]

5[09-55-39]

5[10-02-03]

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *