سی وشش در صد مردم کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند

در گزارش بانک جهانی در رابطه به پیشرفت اقتصادی افغانستان آمده است که رشد اقتصادی افغانستان تا حدی به سوی مثبت در حرکت بوده اما به دلیل نا امنی ها و حوادث طبیعی، امکان بلند رفتن سطح بیکاری بیشتر از هر زمان دیگر وجود دارد و هنوز هم ۳۶ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند.

بانک جهانی در این گزارش مشکلات افغانستان را عمیق خوانده و برای رهایی از این وضعیت، راه ایجاد فرصت های کاری، رسیدن به ثبات، افزایش سرمایه گزاری را نشان داده است و از کشورهای کمک کنندۀ خارجی خواسته شده است تا در این بخش با افغانستان همکاری کنند.

آگاهان اقتصادی می گویند که حکومت برای پایان دادن به این وضعیت، هیچگونه برنامه یی را روی دست نداشته و وضعیت اقتصادی کشور با گذشت هر روز بدتر می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *