گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به بن بست خورد

یک مقام حکومت افغانستان که نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به صدای امریکا گفت که گفتگوهای صلح با حزب اسلامی به مشکل برخورده است و حالا حکومت برای ادامۀ گفتگوها، منتظر موضع نهایی حزب اسلامی است.

منبع، عامل عمده توقف گفتگوهای دو جانبه را، پیشنهادات جدید و پیهم حزب اسلامی پس از توافق نهایی روی مسودۀ موافقتنامۀ صلح، عنوان کرد.

چند روز پیش گزارش‌های مبنی بر شرط‌ های تازۀ حزب اسلامی به حکومت افغانستان نشر گردید اما امین کریم، عضو و سخنگوی هیات مذاکره‌کنندۀ صلح حزب اسلامی این گزارش ها را بی بنیاد خواند.

روز دوشنبه نشریهء رسمی حزب اسلامی، شهادت، در صفحۀ اینترنتی خود حکومت افغانستان را مسؤول توقف مذاکرات خوانده و در یک مطلب نوشته است “در مادۀ چهارم مسودۀ موافقتنامۀ صلح که در مورد حضور نیروهای خارجی در افغانستان است، حکومت به جای متن توافقی، پیشنهاد گنجاندن متن جدید را داده است که برای حزب اسلامی قابل قبول نیست”.

حدود سه ماه پیش حکومت افغانستان از طریق شورای عالی صلح، گفتگوهای صلح را آغاز کردند که در نتیجه دو طرف یک مسودۀ ۲۵ ماده‌یی را ترتیب کردند تا پس از مطالعه رئیس جمهور و رهبر حزب اسلامی امضا شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *