حزب اسلامی از مردم افغانستان عذر خواهی کرد

قریب الرحمان سعید عضو رهبری حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار امروز در جریان یک بحث سیاسی از طریق امواج رادیو آشنا از مردم افغانستان و به ویژه از خانواده هایی که در جریان جنگ های داخلی آسیب دیده اند معذرت خواست.

آقای سعید در این بحث گفت “هر نقصانی که به ملت رسیده باشد، نقصان خود ما است، اگر کسی شهید شده باشد، زخمی شده باشد، به شکل طبیعی از آنان معذرت میخواهیم.”

آقای سعید همچنان اضافه کرد که حزب اسلامی به این باور است که باید برای حسابده قرار دادن آنانی که جنایت کرده اند، چه از حزب اسلامی باشد یا “هرکسی که باشد” یک محکمۀ بی طرف ایجاد شود.

قریب الرحمان سعید گفت”حزب اسلامی به این عقیده است که یک محکمۀ بین الافغانی خود مختار ایجاد و کسانی که جرم کرده اند، اگر از حزب اسلامی باشند، اگر از هر نوع و هر تنظیمی باشند، از هر قماش باشند، از هر قوم باشند، از هر مذهب باشند و افغان باشند به همان محاکمه آورده شوند، بالای شان اقدامه دعوا کنند و محاکمه کنند.”

این مقام حزب اسلامی همچنان گفت که حزب اسلامی متعهد است که بخش نظامی این تنظیم را منحل کرده و شامل مبارزات سیاسی شود. او از سایر گروه‌ها نیز خواست تا سلاح شان را به زمین بگذارند.

“باید شاخه های نظامی تمام تنظیم ها قطع شوند، که قبلاً هم بعضی شان قطع شده اند. کسانی که فعلاً هم اسلحه دارند باید اسلحۀ شان را به زمین بگذارند. باید به ملت خود مراجعه کنند و رای ملت را به دست بیاورند.”

آقای سیعد افزود که تا زمانی یک نظام قانونی و منتخب براساس رای ملت به میان نیاید، صلح در افغانستان به صورت قطعی تامین شده نمیتواند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *