شاقه کاری صدها کودک در بلخ

مسوولین ریاست کار و امور اجتماعی بلخ می گویند که ششصد کودک در بلخ به دلیل فقر و بیکاری مشغول کار های شاقه در روی جاده ها اند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن” اساس یک تحقیق بنیاد کودک در بلخ، میزان کودکان مصروف در کار های شاقه درتناسب به سال گذشته به ۵۴ درصد نسبت افزایش یافته است.

ادارۀ حقوق بشر و ریاست کار و امور اجتماعی در ولایت بلخ می گویند که میزان کودکان مشغول کار در جاده ها و کار های شاقه نگران کننده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *