مشرانوجرگه، بر طرح بودجه سال آینده انگشت انتقاد گذاشت

مشرانو جرگه کشور می گوید که در طرح بودجه سال مالی آینده، توازن در پروژه انکشافی ولایت های کشور در نظر گرفته نشده و نیز بودجه بسیاری پروژه ها از سال های گذشته به صورت انتقالی گرفته شده است.
به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “مجلس سنا در نشست امروز سه شنبه (دوم قوس) وزیر مالیه را به منظور پاسخگویی به سوالات سناتوران در مورد چگونگی طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۶ فرا خوانده بود.
سناتوران می گویند که در طرح بودجه ملی سال گذشته انکشاف متوازن در نظر گرفته نشده است.
محمد حسن هوتک سناتور ولایت زابل گفت که بودجه ملی ۱۳۹۶ در سطح ولایت های کشور توازن ندارد و در ولایت  زابل که یکی از ولایت های کمتر انکشاف یافته است بازهم بودجه کمی در نظر گرفته شده که قابل قبول نیست.
در همین حال عبدالرحیم حسنیار سناتور ولایت غزنی نیز گفت، ۳۰ درصد از بودجه که برای پروژه های انکشافی در غزنی در نظر گرفته شده، پروژه جدید است و متباقی پروژه های انتقالی هستند که از سال های گذشته باقی مانده است.
آقای حسنیار افزود، پروژه های که تکمیل شده اند نیز در بودجه سال آینده گنجانیده شده که این خود عوام فریبی
به حساب می آید.
همچنان صفی الله هاشمی سناتور ولایت سمنگان نیز خاطر نشان کرد که بودجه جدید ناقص و خیالی است و اولویت های مردم در آن در نظر گرفته نشده است.
همینطور بسیاری از سناتوران به ویژه سناتوران ولایت های کمتر انکشاف یافته، با انتقاد از بودجه ملی سال مالی
۱۳۹۶ گفتند که در این طرح عدالت اجتماعی و انکشاف متوازن در نظر گرفته نشده و به گفته آنان یک بام و دو هوا
شده است که با این وضعیت، بدبختی و فقر در کشور ادامه خواهد داشت.
اما اکلیل حکیمی وزیر مالیه کشور می گوید که طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۶ بر اساس نیازمندی های مردم و کشور
نه بلکه مطابق به امکانات مالی دولت ترتیب شده است.
آقای حکیمی در مورد توازن در بودجه ملی سال آینده گفت که انکشاف متوازن از طریق چند برنامه ملی از جمله
برنامه سرک سازی روستایی، بخش زراعتی، صحت، معارف و میثاق شهروندی در سراسر کشور در نظر گرفته شده که در قدم اول ۴ هزار قریه در ولایت های مختلف تحت پوشش قرار خواهد داد.
گفته می شود که برای ولایت های کمتر انکشاف یافته بودجه جداگانه در نظر گرفته شده است که پروژه های بر مبنای اولویت مردم از آن تمویل خواهد شد.
آقای حکیمی در مورد پروژه های که کار آنان به پایان رسیده و بازهم در سند بودجه تذکر یافته گفت که این یک اصل است، تا زمانیکه تمامی تادیات یک پروژه پرداخته نشود، در سند بودجه انعکاس یابد.
او در ادامه از داشتن راه حل هایی در خصوص عدم مصرف بودجه و پیشنهاد آن به ریاست جمهوری اشاره کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *