تطبیق پلاسمای خون بیماران شفا یافته کووید۱۹ در بلخ

برای نخستین بار شش بیماری کووید۱۹ در بلخ پس از تطبیق پلاسمای خون بیماران شفا یافته، از وضعیت وخیم نجات یافتند.

پلاسما، بخش مایع خون است که ۹۱ درصد آن را آب، یک درصد را نمک های معدنی، ۷ درصد را پروتئین های پلاسما و یک درصد باقیمانده را ویتامین، لیپید و هورمون ها تشکیل میدهند

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *