ارگ – دستور فوری رئیس جمهورغنی برای پرداخت معاشات داکتران

رئیس جمهورغنی بعد از ظهر روز شنبه هفتم سرطان با هیئت رهبری وزارت صحت عامه، مسئولین شفاخانه افغان جاپان و شفاخانه محمدعلی جناح، روی شیوه‌ها و راه‌های مبارزه با ویروس کرونا صحبت کرد. او دراین نشست از مقامات خواست تا گزارش‌های سوء استفاده از امکانات و تجهیزات مبارزه با ویروس کرونا را جدی بگیرند و نتایج تحقیقات شان را نیز درمیان بگذارند.

از جانبی‌هم، درحالیکه این اواخر انتقادها از عدم پرداخت معاشات داکتران و نرس‌های مبارزه با کرونا بالا گرفته، رئیس جمهوری به هیئت رهبری وزارت صحت عامه دستور داد، تا فوراً معاشات داکتران را پرداخت کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *