تحریم‌های جدید بر سیاسیون چینی در پیوند با اویغورها توسط امریکا

امریکا سیاست‌مداران چینی را به اتهام سرکوب اویغورها تحریم کرد. اویغورها از اقلیت‌های مسلمانی هستند که در ولایت سین‌کیانگ چین زندگی می‌کنند. گفته شده، مقام‌های چینی درسال‌های پسین حدود یک میلیون مسلمان را در اردوگاه‌های دولتی محبوس کرده است.

اما چین می‌گوید، این اردوگاه‌ها مراکز آموزش حرفه‌ای برای مقابله با افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی بوده و بدرفتاری با مسلمانان سین‌کیانگ را نیز تکذیب می‌کند.

براساس این تحریم‌ها، هرگونه معامله‌ی مالی در آمریکا با این سیاست‌مداران چینی غیرقانونی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *