کوریای جنوبی – حمله یک فرد با بوت به رئیس جمهوری

حمله با بوت به رئیس جمهور کره جنوبی

یک مرد در کوریای جنوبی با بوت به رئیس جمهوری این کشور حمله کرد. هنگامی که مون جه این؛ رئیس جمهوری این کشور از ساختمان پارلمان خارج شد و در آنجا با نمایندگان صحبت می کرد؛ این فرد کفشی را به سمت آقای این، پرتاب کرد که به او اصابت ننمود. پس از این اقدام او توسط پولیس بازداشت شد. تاکنون انگیزه این مرد روشن نیست اما او در این جریان گفته؛ می خواسته با این اقدام، رئیس جمهوری این کشور احساس حقارت وشرم کند. حمله با بوت به مقام ها، پیشینه دارد. در سال ۲۰۰۸ یک خبرنگار عراقی نیز با بوت به جورج بوش؛ رئیس جمهوری اسبق امریکا حمله کرده بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *