عربستان – زائران بیت‌الله شریف وارد صحرای عرفات شدند

مراسم حج امسال به خاطر ویروس کرونا با یک سری محدودیتها برگزار شد

در ادامه مراسم حج، زائران برای اقامه عظیم ترین رکن حج؛ وارد صحرای عرفات شدند. حج امسال با شیوع گسترده کرونا در وضعیت خاصی درحال برگزاری است و زائران مجبور به رعایت فاصله اجتماعی و دستورات بهداشتی هستند. وزارت صحت عربستان هم گفت، آمادگیهایی برای فراهم کردن خدمات پزشکی برای حج گزاران امسال در صحرای عرفات تکمیل شده. هرچند که این روز به اسم عید نامیده نشده؛ اما روزی است که حق تعالی بندگانش را به عبادت و طاعت فراخوانده و در عین حال دسترخوان جود و احسان خداوند برای بندگانش گسترانیده شده است. در روز عرفه، شیطان خوار و حقیرتر و رانده تر، و در خشمناک ترین اوقات خود است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *