چین – واگذاری حق امتیاز برای نخستین بار به یک واکسین آزمایشی کرونا

درادامه تلاش های جهانی برای تولید واکسین کرونا؛ چین برای نخستین بار به یکی از واکسین های این کشور حق امتیاز داد. بنا بر گزارش رسانه ‌های چینی، بیجینگ به واکسین مقابله با کرونا تحت آزمایش شرکت کان‌ سینو، حق امتیاز انحصاری داده‌ است. این شرکت، در فاز سوم کارآزمایی واکسین “ای ‌دی – ۵ ” کرونا قرار دارد  و این واکسین برای نخستین بار می باشد که صاحب چنین امتیازی می ‌شود. چنین حقی می ‌تواند تا حدودی انحصار تولید و ارائه حق تولید را در اختیار شرکت کان‌ سینو قرار دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *