کار ویژه‌های نهضت حسینی در زندگی بشر امروزی

آزادی، عدالت خواهی، مبارزه با ظلم و امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین کار ویژه‌های نهضت حسینی به شمار می‌رود.

آگاهان دینی و استادان دانشگاه می‌گویند، در دنیای امروز که ظلم، استکبار، فساد و بی‌عدالتی دنیا را فرا گرفته، مسلمانان بیش از هر زمانی به این مولفه‌ها نیاز دارند. به گفته کارشناسان اموردینی، بشر امروز در عصر تکنالوژی و پیشرفت از معنویت، دور شده و دوری از معنویت روح و روان انسانها را به گونه شدید آسیب زده. آگاهان می‌گویند، تنها راه بیرون رفت از ناهنجاری‌های فعلی در جوامع امروزی برگشت به معنویت می‌باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *