خطوط سرخ قربانیان جنگ و نهاد های حامی رسانه ها در مذاکرات صلح

هم‌زمان با آغاز مذاکرات رو در رو، قربانیان جنگ و نهادهای حامی رسانه‌ها خواستار برقراری آتش بس سراسری و پایان خشونت ها شدند. قربانیان جنگ اما می گویند مذاکرات صلح باید قربانی محور و ضامن دست رسی قربانیان به عدالت، حقوق شهروندی و حقوق بشری باشد. هم زمان خبرنگاران و نهادهای حامی رسانه‌ها که نگران آزادی بیان و محدودیت دست رسی به اطلاعات در جریان مذاکرات صلح و پس از آن هستند از طرف‌های مذاکره کننده می‎خواهند آزادی بیان را تضمین کنند. آنان تاکید می کنند که حکومت و طالبان نباید، خطوط سرخ مردم را در مذاکرات بشکنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *