کابل – افزایش بی سابقه جرایم جنایی در پایتخت

سطح تازه از جرایم جنایی شهروندان کابل را نگران کرده. پایتخت نشینان می‌گویند، این روزها شاهد فزاینده سرقت های مسلحانه و قتل نزدیکان شان از سوی دزدان مسلح اند. مردم، نهاد های امنیتی را به کم کاری در تامین امنیت پایتخت نشینان متهم می‌کنند. طالبان نیز در یک گام تبلیغاتی برای مبارزه با جرایم جنایی ابراز آمادگی کرده. این اقدام اما با واکنش تند حکومت مواجه شده. ارگ ریاست جمهوری گفت، طالبان خود زمینه ساز ترورهای هدفمند و میزبان دزدهای مسلح اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *