کابل – عالمان دین: جنگ جاری در افغانستان جواز شرعی ندارد

هزاران تن از عالمان دین جنگ جاری در کشور را ناروا خوانده و می گویند پس از امضای توافق نامه امریکا و طالبان، جنگ این گروه با حکومت جواز شرعی ندارد و طالبان باید به این درگیری‌ها نقطه پایان بگذارند.

به گفته ای آنان اگر مذاکره کنندگان حکومت و طالبان آزادی و اراده برای به نتیجه رسیدن مذاکرات ندارند عالمان دین آماده میانجیگری است. آنها از حکومت و طالبان می خواهند نباید فرصت پیش آمده را از دست بدهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *