تائید طرح تعدیل تذکره الکترونیکی از سوی مجلس نمایندگان

طرح بازنگری و تعدیل تذکره الکترونیکی در نشست امروز چهارشنبه (۷ عقرب) مجلس نمایندگان مورد بررسی قرار گرفت و با اکثریت آرای نمایندگان مجلس تائید شد و توزیع این شناسنامه‌ها تا زمان بازنگری موارد اختلافی، متوقف شد.

خان‌آقا رضایی، عضو مجلس نمایند‌گان گفته است که طرح تعدیل تذکره الکترونیکی با اکثریت آرا تائید شده و بر اساس آن، روند توزیع تذکره‌های الکترونیکی متوقف و موارد اختلافی بازنگری شود.

به گفته وی، بیش از پنجاه عضو مجلس این طرح را امضا کرده و بعد از آن به نشست عمومی ارائه شده و با اکثریت آرا تائید شد.

رضایی می گوید که در این طرح روی درج ملت و ملیت کار شده است تا با حل موارد اختلافی، زمینه توزیع همه‌ شمول تذکره الکترونیک فراهم شود.

این عضو مجلس اظهار داشت که روی طرج همه جانبه کار می‌شود تا به بررسی کامل آن به مجلس ارائه شود.

رضایی تصریح کرد که رئیس اداره ملی احصاییه برای بحث روی این طرح به کمیسیون امور داخلی خواسته شده و روند توزیع تذکره‌ها نیز در کشور نیز تا زمان طرح جدید متوقف خواهد شد.

گفتنی است که شماری از اعضای مجلس با طرح تعدیل تذکره‌های الکترونیکی مخالفت کرده بودند؛ اما با اکثریت آرا این طرح تائید شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *