آغاز هفته وحدت و ضرورت یکپارچگی مسلمانان

فاصله میان دو تاریخ، دوازدهم ربیع الاول و هفدهم ربیع الاول را به عنوان «هفته وحدت» می‌نامند. هفتهء که براساس روایتی با میلاد پیامبر رحمت و کرامت (ص) آغاز می‌شود. با این وصف آگاهان می‌گویند، هفته وحدت، مایه انسجام ملت، فشردگی صفوف و بازدارنده جامعه از گسست و پراکندگی‌ها است. به گفتهء آگاهان، زدودن کینه ها و کدورت ها میان اقشار مختلف جامعه از برکات این هفته پرنور می‌باشد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *