مجلس نمایندگان – رای اعتماد به ده نامزد وزیر کابینه آقای غنی

مجلس نمایندگان امروز به ده نامزد وزیر حکومت رای اعتماد داد. رئیس مجلس دلیل این برخورد نمایندگان را دوری از مسائل قومی، سمتی و حزبی عنوان کرده گفت: انتظار دارد وزرای منتخب در انجام وظایف شان موفق بوده و از هرگونه برخوردهای تیمی، قومی و سمتی دوری کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *