کابل – نگرانی از افزایش کودکان کار پس از همه‌گیری ویروس کرونا

کمیسیون حقوق بشر می گوید پس از همه گیری ویروس کرونا شمار کودکان کار به شدت افزایش یافته و در حال حاضر یک و نیم میلیون کودک مصروف کار شاقه اند. مسوولان این نهاد گفتند کودکان در زمان همه گیری ویروس کرونا به کمترین خدمات صحی و آموزشی دست رسی داشتند.

با این حال کودکانی که مصروف کار شاقه هستند از حکومت می خواهند به آنها توجه کند تا از آموزش و پروش دور نمانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *