بلخ – برگزاری نشست ارزیابی چالش‌های فراروی معلولین

برنامه آموزشی ولایتی برای افراد دارای معلولیت در ولایت بلخ برگزار شد.

در این برنامه چالش‌های فراروی معلولین مورد ارزیابی قرار گرفت. عدم زمینه آموزش، نبود شغل، فقر و دید منفی جامعه نسبت به معلولین از چالش‌های عمده در برابر آنان خوانده شد. با این حال معلولین از دولت می‌خواهند تا در حل این چالش‌‍‌ها توجه جدی به خرج دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *