تغییر در شیوه جنگی مخالفان و نگرانی‌ها از افزایش تلفات غیرنظامیان در کشور

با سپری شدن بیش از دو ماه از آغاز مذاکرات صلح دوحه، خشونت‌ها در کشور فروکش نکرده که هیچ؛ بلکه در شیوه جنگی مخالفان تغییر آمده است.

استفاده از ماین‌های مغناطیسی، کارگزاری ماین‌های کنار جاده و ترور مقامات از معمول‌ترین شیوه‌های است که این روزها مخالفان به آن متوسل شده‌. شیوه‌ی جنگی که بیشتر از همه غیرنظامیان را هدف قرار داده و تلفات غیرنظامیان را نسبت به گذشته دو برابر ساخته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *