استفاده مقام‌های بلندپایه حکومتی از کد ۹۱ پالیسی در مصارف شخصی

روزنامه اطلاعات روز به یافته‌های دست یافته که نشان می‌دهد صدها میلیون افغانی از بودجه کد ۹۱ پالیسی در مصارف شخصی مقام‌های بلندپایه حکومتی به مصرف رسیده. در این گزارش گفته شده، این مصارف با ۹۵ حکم رئیس اجرایی و ۱۹۷ حکم رئیس جمهوری در ۲۵ اداره انجام شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *