کابل – نگرانی از وضعیت اقلیت‌ها در روند گفتگوهای صلح

یافته های یک تحقیق نشان مید‌هد که اقلیت‌ها در افغانستان نگران آینده شان در گفتگوهای صلح هستند. براساس این تحقیق، ۸۰ درصد اقلیت ها گفتند باید در مذاکرات حضور داشته باشند و ۹۸ درصد هم گفته‌اند که مذاکرات صلح  و توافق احتمالی با طالبان باید حقوق آنها را تضمین کند.

معاون دوم ریاست جمهوری گفت، هرچند حقوق اقلیت ها و زنان از اصول اساسی و تغییر ناپذیر حکومت در مذاکرات است اما نگرانی وجود دارد که حقوقی که در قانون اساسی برای اقلیت ها در نظر گرفته شده در پسا توافق احتمالی با طالبان با خطر مواجه شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *