ناتو: به ماموریت خود در افغانستان ادامه می‌دهیم

پس از کاهش نیروهای امریکایی از افغانستان، ناتو اعلام کرد، به ماموریت‌اش در بخش آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان ادامه می دهد. ناتو هم چنان گفته از روند صلح حمایت می کند اما در مورد خروجش از افغانستان باتوجه به شرایط در میدان جنگ، در ماه آینده تصمیم می گیرد. هم زمان وزارت دفاع گفته نیروهای افغان خالیگاه سربازان امریکایی را پر می کند.

آگاهان اما می گویند بدون رسیدن به توافق با طالبان، حکومت نمی تواند امنیت را در کشور تامین کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *