مجلس نمایندگان – ادامه جنجال‌ها بر سر تصویب سند بودجه

جنجال‌ها بر سرِ تصویب سند بودجه، این روزها نه تنها تقابل بین حکومت و پارلمان، که دو دستگی بین اعضای مجلس نیز ایجاد کرده!

همایون شهید زاده، از اعضای مجلس ادعا می‌کند؛ که برخی از وکلا برای رأی رد به سند بودجه هر کدام مبلغ ۲۵۰۰ دالر از شخص رئیس مجلس دریافت کردند.

رئیس و شماری از اعضای مجلس اما می‌گویند، این ادعاها بی اساس است و باید با اسناد و مدارک اثبات شود.

این درحالی است که اغلب نمایندگان مجلس همچنان به پیش نویس طرح سوم بودجه انتقاد دارند و آنرا غیرمتوازن می‌خوانند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *