افزایش ترورهای هدفمند و موضع‌ گیری علمای دین درباره وضعیت کشور

در هفته های اخیر، ترورهای هدفمند امان مردم و حکومت را بریده است. رئیس جمهوری در واکنشی می گوید، این خشونت ها علیه مردم سیستماتیک است. براساس آمارها، تنها در یک سال گذشته؛ دستکم ۸۸ تن از عالمان دینی بگونه اسرار آمیز و در نتیجه این ترورها کشته شدند.

آنطرف علمای دین هم هشدار دادند، بحران در راه است و دولت باید هوشمندانه حرکت کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *