پیام واشنگتن به کابل، روند صلح را تسریع نمائید

ریاست جمهوری نامه وزیرخارجه امریکا به رئیس جمهورغنی را تائید کرد. در این نامه آنتونی بلینکن از رئیس جمهورغنی خواسته، پیشنهاد سرعت بخشیدن به روند صلح را فورا بررسی کند، در غیر آن وضعیت امنیتی بدتر خواهد شد و طالبان مناطق بیشتری را در افغانستان تصرف خواهند کرد.

در این نامه تاکید شده اگر دولت افغانستان و طالبان با پیشنهاد تازه امریکا برای صلح افغانستان موافقت کنند، ایالات متحده از ترکیه خواهد خواست تا برای نهایی سازی توافقنامه صلح نشستی بزرگ را میزبانی کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *