هرات: دنیا در انتظار مصلح جهانی است

در همایش بزرگی به مناسبت نیمه شعبان در هرات، مطرح شد که بیشتر از هر زمانی، نیاز به آمدن مصلحی است تا بتواند یکدستگی را میان انسان ها پیاده کند.

گفته شده هیچ نوع نظام ساخته دست بشر نتوانسته آرامش و سعادت را به بار آورد به همین خاطر، یک دنیا در انتظار منجی قرار دارد.

از جانبی هم گفته شده بی عدالتی در همه جوانب مذاکرات صلح کشور و به خصوص نسبت به مردم غرب افغانستان دیده میشود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *