اردن – اتهام‌های تازه علیه ولیعهد سابق

در پی بازداشت ولیعهد سابق اردن؛ او به بی ثبات کردن این کشور با همدستی سرویس اطلاعاتی بیگانه متهم شد.

ولیعهد سابق اما اتهام ‌ها علیه خود را رد کرده. او رهبران اردن را فاسد و بی ‌لیاقت خوانده است.

مادر شاهزاده حمزه نیز اتهام ها علیه پسرش را بهتان خوانده است. شاهزاده حمزه بن حسین برادر ناتنی پادشاه تاکنون به کودتا متهم نشده و مقام های اردنی نیز از کاربرد چنین واژه ای خودداری کرده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *