کابل – کشته شدن رئیس خدمات اداری اداره ملی احصاییه و معلومات

پولیس کابل اعلام کرده، اسماعیل سهاک؛ رئیس خدمات اداری اداره ملی احصائیه و معلومات صبح امروز در کابل ترور شده است. فردوس فرامرز؛ سخنگوی فرماندهی پولیس کابل گفته: این رویداد ساعت ۶:۳۰ صبح امروز در ولسوالی پغمان رخ داده است. به گفته فرامرز دراین حادثه افراد مسلح ناشناس آقای سهاک را ترور کرده اند. تاکنون کسی مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *