ارگ – جزئیات طرح صلح حکومت

رئیس جمهورغنی طرح صلح حکومت را همگانی کرد. آقای غنی بار دیگر تاکید کرد، حکومت موقت سبب بی‌ثباتی می‌شود و اگر نیاز باشد او حاضر است قبل از پایان دوره ریاست جمهوری‌اش انتخابات پیش از وقت در کشور را برگزار کند.

با این همه، در طرح صلح حکومت،  انتخابات پیش از وقت، ایجاد حکومت صلح، برگزاری لویه جرگه و حفظ قانون اساسی ذکر شده است.

طرحی که قرار است در نشست استانبول در ترکیه ارائه شود. این درحالیست که امریکا برای صلح افغانستان طرح خودش را دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *