لغو سفر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان به کابل

سفر رئیس مجلس نمایندگان پاکستان به کابل لغو شد. هواپیمای حامل آقای اسد  قیصر از آسمان کابل دوباره به سمت اسلام آباد برگشت کرده است. دلیل این تصمیم موجودیت مواد منفجره در کنار میدان هوایی کابل گزارش شده است. سازمان ناتو به هواپیما اجازه فرود نداده و گفته مواد انفجاری باید خنثی شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *